Breckenridge Street Fair

1912

Thanks to Edwina McCartney Lewis of Ludlow, Missouri, for sharing this photo!


[Street Fair, 1912]